Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]
Infrastruktura i środowisko
DIS
Fundusz spójności
 • Siechnice

  Siechnice

  Gminne składowisko odpadów w Sulęcinie (gm.Siechnice) zamknięte zostało z końcem 2010 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,13 ha.

 • Sobótka

  Sobótka

  Gminne składowisko odpadów w Strzegomianach (gm.Sobótka) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

 • Ziębice

  Ziębice

  Gminne składowisko odpadów w Ziębicach zamknięte zostało z końcem 2006 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,98 ha.

 • Mietków

  Mietków

  Gminne składowisko odpadów w Stróży (gm.Mietków) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 0,88 ha.

 • Polanica Zdrój

  Polanica Zdrój

  Gminne składowisko odpadów w Polanicy Zdroju zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 2,35 ha.

 • Sulików

  Sulików

  Gminne składowisko odpadów w Sulikowie zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,08 ha.

 • Zgorzelec

  Zgorzelec

  Gminne składowisko odpadów w Jędrzychowicach (gm.Zgorzelec) zamknięte zostało z końcem listopada 2001 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,57 ha.

 • Bystrzyca Kłodzka

  Bystrzyca Kłodzka

  Gminne składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej zamknięte zostało z końcem 2008 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 3,66 ha.

 • Przemków

  Przemków

  Gminne składowisko odpadów w Przemkowie zamknięte zostało z końcem 2011 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. została utworzona na potrzeby realizacji Projektu "Rekultywacji dolnośląskich

składowisk odpadów komunalnych". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europjeską w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś "Gospodarka odpadami i ochronapowierzchni ziemi",

działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Zobacz więcej

 

 

 

Aktualności (więcej aktualności)

Ważna informacja

Ważna informacja

Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki pod numerem telefonu: 885-020-295 oraz adresem e-mail: sekretariat@dis.org.pl.    Z poważaniem, Marta Wcisło

Czytaj cały

Zmiana siedziby Spółki DIS

Zmiana siedziby Spółki DIS

Informujemy, że z dniem 01.08.2019 r. siedziba Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. została przeniesiona na Aleję Kasztanową 3a-5, II piętro, pokój 207, 53 – 125 Wrocław.

Czytaj cały

 

Wpływ na środowisko

Projekt dotyczy rekultywacji dziewięciu składowisk gminnych, dla których wydano decyzje o zamknięciu. Przyczyną zamknięcia składowisk był w większości przypadków brak możliwości dostosowania składowisk do aktualnych wymogów dotyczących wyposażenia technicznego i/lub brak uzasadnienia ekonomicznego do podjęcia działań dostosowawczych. Zamknięcie tych składowisk umożliwiło realizacje zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, zdefiniowanych w traktacie akcesyjnym. Niezależnie od kwestii prawnych zamknięcie składowisk  ich rekultywacja przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości środowiska w bezpośrednim otoczeniu.

Cele rekultywacji są następujące:

- ograniczenie ilości powstałych odcieków (uszczelnienie wierzchowiny),

- ograniczenie niekontrolowanej emisji metanu (unieszkodliwienie w biofiltrach, na studniach odgazowujących), a tym samym ograniczenie zagrożenia wybuchem,

- poprawa walorów krajobrazowych i integracja z otaczającym środowiskiem,

- umożliwienie obserwacji (monitoringu) wpływu na środowisko.

Powyższe cele stanowią realizację nadrzędnej przesłanki, jaką jest poprawa stanu ochrony środowiska na danym terenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, po zakończeniu eksploatacji  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od rodzajów zdeponowanych odpadów.

Ze względu na lokalizacje poszczególnych składowisk, można stwierdzić, że wiele z nich położonych jest na obszarach lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów cennych ze względu na walory krajobrazowe i ochronę przyrody. Dotyczy to w szczególności składowisk w:

- Przemkowie (zlokalizowanego na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego),

- Polanicy Zdroju - miejscowość uzdrowiskowa, bardzo atrakcyjna turystycznie,

- Bystrzycy Kłodzkiej - miejscowość turystyczna, bliskie sąsiedztwo obszarów chronionych:

a) Obszar Chronionego Krajobrazu: Góry Bystrzyckie i Orlickie,

b) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: SOO Dolina Bystrzycy Łomnickiej

- Strzegomianach/Sobótka - Ślężański Park Krajobrazowy - obszar turystyczny, popularny wśród mieszkańców Wrocławia, z uwagi na bliskie położenie.

Istotnym zagrożeniem dla środowiska jest możliwość migracji wód odciekowych powstających na składowiskach do wód podziemnych. Ilość odcieków powstających na składowiskach zależy od wielkości opadów atmosferycznych, wieku składowiska i stopnia zagęszczenia odpadów. Spośród dziewięciu składowisk objętych projektem w drenaż odcieków wyposażone są jedynie 3 składowiska: w Przemkowie, Stróży (gm. Mietków) i Sulęcinie (gm. Siechnice). Pozostałe składowiska nie posiadają ani uszczelnienia ani systemu drenażu. Oznacza to, że emisja odcieków z tych składowisk jest obecnie niekontrolowana - odcieki, w zależności od budowy hydrogeologicznej, po częściowym oczyszczeniu w gruncie, infiltrują do najpłycej położonych wód gruntowych powodując ich zanieczyszczenie. W aspekcie wpływu na środowisko można stwierdzić, że rekultywacja składowisk objętych projektem przyczyni się do poprawy stanu ochrony środowiska. Po wykonaniu okrywy rekultywacyjnej, z zastosowaniem warstwy uszczelniającej można liczyć na znaczne ograniczenie ilości powstających odcieków, co ma duże znaczenie w kontekście ochrony wód podziemnych.

Ponadto poprawie ulegnie jakość krajobrazu. Niezrekultywowane składowiska stanowią niepożądany element krajobrazu oraz zachęcają do dalszego zaśmiecania i powstawania w okolicy dzikich wysypisk. Zrekultywowane składowisko, po obsianiu i obsadzeniu roślinnością wtopi się w krajobraz.

 

 

 

Partnerzy

POiS Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu DAWG Sulików Ziębice Sobótka Mietków Zgorzelec Przemków Polanica Zdrój SIECHNICE-herb.gif Bystrzyca-herb.jpg
Facebook - kliknij, aby otworzyć i zamknąć