Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]
Infrastruktura i środowisko
DIS
Fundusz spójności
 • Siechnice

  Siechnice

  Gminne składowisko odpadów w Sulęcinie (gm.Siechnice) zamknięte zostało z końcem 2010 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,13 ha.

 • Sobótka

  Sobótka

  Gminne składowisko odpadów w Strzegomianach (gm.Sobótka) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

 • Ziębice

  Ziębice

  Gminne składowisko odpadów w Ziębicach zamknięte zostało z końcem 2006 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,98 ha.

 • Mietków

  Mietków

  Gminne składowisko odpadów w Stróży (gm.Mietków) zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 0,88 ha.

 • Polanica Zdrój

  Polanica Zdrój

  Gminne składowisko odpadów w Polanicy Zdroju zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 2,35 ha.

 • Sulików

  Sulików

  Gminne składowisko odpadów w Sulikowie zamknięte zostało z końcem 2009 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,08 ha.

 • Zgorzelec

  Zgorzelec

  Gminne składowisko odpadów w Jędrzychowicach (gm.Zgorzelec) zamknięte zostało z końcem listopada 2001 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 4,57 ha.

 • Bystrzyca Kłodzka

  Bystrzyca Kłodzka

  Gminne składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej zamknięte zostało z końcem 2008 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 3,66 ha.

 • Przemków

  Przemków

  Gminne składowisko odpadów w Przemkowie zamknięte zostało z końcem 2011 roku. Powierzchnia do rekultywacji ok. 1,27 ha.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. została utworzona na potrzeby realizacji Projektu "Rekultywacji dolnośląskich

składowisk odpadów komunalnych". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europjeską w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś "Gospodarka odpadami i ochronapowierzchni ziemi",

działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Zobacz więcej

 

 

 

Aktualności (więcej aktualności)

Ważna informacja

Ważna informacja

Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki pod numerem telefonu: 885-020-295 oraz adresem e-mail: sekretariat@dis.org.pl.    Z poważaniem, Marta Wcisło

Czytaj cały

Zmiana siedziby Spółki DIS

Zmiana siedziby Spółki DIS

Informujemy, że z dniem 01.08.2019 r. siedziba Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. została przeniesiona na Aleję Kasztanową 3a-5, II piętro, pokój 207, 53 – 125 Wrocław.

Czytaj cały

 

Ciekawostki

SŁOWNIK POJĘĆ

 

BIOGAZ - jest to łatwopalny gaz zawierający ok. 60% metanu. Powstaje on podczas fermentacji odpadów organicznych i z uwagi na wysoką wartość opałową jest wykorzystywany jako paliwo.

BIOINDYKACJA jest to metoda oceny stanu (stopnia zanieczyszczenia) środowiska na podstawie reakcji organizmów wskaźnikowych (bioindykatorów).

BIOSFERA - jest to cała sfera kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe. To w niej odbywają się wszystkie procesy ekologiczne związane z litosferą (skorupą ziemską), hydrosferą (wodą) oraz atmosferą (powietrzem). Ziemska biosfera zaczęła tworzyć się prawdopodobnie już 3,5 miliarda lat temu. W biosferze wyróżniamy organosferę, czyli sferę zamieszkaną przez organizmy żywe oraz antroposferę, czyli przestrzeń zajmowaną przez człowieka.

CZYNNA OCHRONA PRZYRODY - to ochrona całościowa przyrody np. w parku narodowym. Oznacza to, że dopuszcza się wykonanie zabiegów ochronnych, które ingerują w procesy naturalnie przebiegające w przyrodzie. Takie działania stosowane są tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.

DZIURA OZONOWA - jest to zjawisko polegające na ubytku ozonu w atmosferze ziemskiej. Za jego przyczynę uznaje się stosowanie substancji zwanych freonami w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, sprężarkach i w przemyśle kosmetycznym (aerozole). 

EKOLOGIA - najprościej rzecz ujmując to nauka, która zajmuje się funkcjonowaniem przyrody oraz jej strukturą. Zajmuje się badaniem wszelkich oddziaływań między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

EKOLOGIA BEHAWIORALNA - jest to nauka badająca zachowanie zwierząt w zależności od zmian zachodzących w ich otoczeniu (np. zmiany klimatyczne). Te zmiany zachowania to tzw. zdolności przystosowawcze, które umożliwiają przetrwanie gatunku.

ELEKTROŚMIECI - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Klasyfikowane są głównie jako odpady niebezpieczne, zawierające trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, poddawane procesom odzysku oraz recyklingu. Należy je oddawać do PSZOK, sklepu elektronicznego prowadzącego zbiórkę bądź firmy prowadzącej bezpłatny odbiór tego typu odpadów.

EUGENE PUBELLE – wymyślił kosz na śmieci (poubelle to po francusku kosz), a także wprowadził już w 1884 roku nakaz segregacji odpadów w trzech pojemnikach. W pierwszym gromadzono substancje, które gniją, w drugim – papier, a w trzecim - szkło i muszle ostryg. Idea segregowania śmieci nie jest więc nowa, ale dopiero od niedawna ją rozpowszechniono.

FREONY- to gazy używane jako substancje chłodnicze w lodówkach i klimatyzatorach oraz jako gazy nośne w aerozolach. Wpływają one niekorzystnie na naszą atmosferę, ponieważ niszczą warstwę ozonową. 

KLIMAT - to ogół zjawisk pogodowych występujących na danym terenie przez wiele lat. W celu ustalenia jego rodzaju prowadzone są wieloletnie obserwacje. Najczęściej badana jest temperatura, opady oraz wiatr. Przeważnie wyróżnia się 5 stref klimatycznych Ziemi: okołobiegunową, umiarkowaną, podzwrotnikową, zwrotnikową i równikową. 

KOMPOSTOWANIE – zagospodarowanie odpadów organicznych (np. liści, gałęzi) w celu przetworzenia ich na tzw. kompost, który wykorzystywany jest m.in. do nawożenia pól. Proces kompostowania polega na tlenowym rozkładzie związków organicznych zawartych w odpadach komunalnych i przekształceniu ich w substancje humusowe, które stanowią nawóz organiczny.

KWAŚNY DESZCZ - to rodzaj deszczu o niskim (kwasowym) odczynie pH. Powstaje on w wyniku rozpuszczenia w wodzie zawartej w atmosferze szkodliwych związków, takich jak dwutlenek siarki czy tlenki azotu. Związki te powstają w wyniku działalności człowieka (np. w procesach spalania paliw) oraz w sposób naturalny (np. podczas wybuchów wulkanów), a emitowane do atmosfery ulegają rozpuszczeniu i w formie deszczu powracają na ziemię. 

NATURA 2000 - jest to program utworzony przez państwa Unii Europejskiej, mający na celu wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony środowiska. Dzięki temu wyznaczone zostały już obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Polska przyłączyła się do projektu w 2003 roku.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII to takie, które nie powodują deficytów w środowisku naturalnym.  Zaliczamy do nich m.in. : promieniowanie słoneczne, wiatr, wodę, zasoby geotermalne i biomasę.

ODPADY - nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do pozbycia jest zobowiązany. Aby określić rodzaje odpadów i sposoby ich utylizacji wprowadzona została klasyfikacja odpadów, którą reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

Odpady można podzielić ze względu na:

 • skład chemiczny,
 • właściwości,
 • na miejsce ich powstawania,
 • sposób ich unieszkodliwienia lub wykorzystania,
 • czy ze względu na zagrożenie dla środowiska.

Najogólniej można podzielić odpady na odpady przemysłowe i komunalne. W obu tych kategoriach wydziela się ponadto odpady niebezpieczne.

ODPADY KOMUNALNE - odpady powstające głównie w gospodarstwach domowych, ale także odpady niezawierające substancji niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

OLEJE ODPADOWE - są to oleje smarownicze lub przemysłowe, które nie nadają się do dalszego użytkowania. Używane były do silników spalinowych, skrzyni biegów, turbin itp. są to również oleje hydrauliczne. Oleje odpadowe zalicza się do odpadów niebezpiecznych.

PET - to skrót od termoplastycznego polimeru – politereftalanu etylenu. Jest on stosowany na szeroką skalę przy produkcji butelek, naczyń i opakowań. Z tego polimeru tworzone są także włókna, które są wykorzystywane w dzianinach i tkaninach - przede wszystkim w produkcji popularnego polaru. Tworzone są z niego także obudowy komputerów. 

PRASOKONTENERY - to urządzenia służące do zgniatania dużej ilości śmieci. Dzięki temu odpady zajmują mniej miejsca i częsta wymiana kontenerów nie jest tak konieczna. Stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla firm wytwarzających duże ilości odpadów, często są stosowane w centrach handlowych i marketach. Prasokontenery składają się z dwóch części: jednej stacjonarnej służącej do prasowania oraz drugiej - pojemnika. 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK przyjmuje tzw. odpady problemowe, a więc wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. leki, chemikalia), rozbiórkowe (np. gruz), odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszoną trawę) oraz  zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory. 

RECYKLING - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne, ponowne wykorzystanie tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia

REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW - proces przywracania lub nadawania wartości użytkowych albo przyrodniczych gruntu zdegradowanego bądź zdewastowanego w wyniku prowadzenia na nim składowiska odpadów. Proces ten polega na przywróceniu właściwego ukształtowania terenu, odtworzeniu gleby oraz uregulowaniu gospodarki wodnej z wykorzystaniem metod technicznych, biologicznych oraz zabiegów zmierzających do optymalnego zagospodarowania docelowego terenu.

REZERWAT PRZYRODY - obszar zachowany w stanie naturalnym i objęty specjalną ochroną ze względu na wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe lub krajobrazowe. Obecnie w Polsce mamy 1480 rezerwatów przyrody.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE -  jest to stosunkowo nowy system gospodarczy, który wykorzystuje jedynie naturalne, nieprzetworzone technologicznie środki. Żywność pochodzącą z takiej uprawy nazywamy żywnością ekologiczną. 

SEGREGACJA - zbieranie i oddzielanie śmieci według ustalonych wytycznych. Wytworzone przez nas odpady wkładamy do różnych worków/koszy, a następnie wrzucamy do odpowiednio oznaczonych śmietników. Dzięki temu niektóre materiały np. butelki mogą zostać przetworzone i ponowne użyte – dajemy im więc drugie życie!

SKŁADOWISKO ODPADÓW - to obiekt przeznaczony na zorganizowane deponowanie odpadów. Często w takich miejscach prowadzona jest od razu segregacja. Ze względu na rodzaj przyjmowanych odpadów składowiska dzielimy na: składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne  (np. odpadów komunalnych). 

ŚCIEKI - zużyta przez nas woda, która jest odprowadzana do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni ścieków i potem... do rzek, jezior lub bezpośrednio do morza. Ścieki wytwarzamy, gdy myjemy zęby, kąpiemy się czy zmywamy naczynia, a więc codziennie.

SOZOLOGIA - jest to nauka zajmująca się ochroną środowiska. Bada przyczyny i skutki negatywnych zmian w systemie ekologicznym, które wynikają zwykle z rozwoju cywilizacji. Szuka rozwiązań, które skutecznie będą zapobiegać degradacji środowiska. 

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - to spalanie odpadów przez ich utlenianie. Podlegają pod to także inne procesy termicznej obróbki odpadów, o ile końcowym etapem będzie ich spalenie. Proces termicznego przekształcania odpadów prowadzony jest w spalarniach. 

TOLERANCJA EKOLOGICZNA - to zdolność organizmów do przystosowywania się do zmian czynników środowiska. Każdy gatunek czy organizm ma określony zakres tolerancji względem poszczególnego czynnika środowiskowego.  

ZASADA 3R - Reduce, Reuse, Recycle  promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i gospodarowania odpadami.

Reduce - ograniczaj powstawanie odpadów!

Reuse - wielokrotnie wykorzystuj produkty!

Recycle - odzyskuj surowce wtórne!

ZIELONA POLITYKA (inaczej ekologizm) – to zestaw idei, wartości i poglądów, które są podstawą do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje prawa człowieka i dąży do zrównoważonego rozwoju.

 

 

CIEKAWE LINKI

 „Drzewko za makulaturę” odbywa się w różnym czasie w całej Polsce. Jej zasady są dość proste. Za określoną ilość makulatury otrzymamy w prezencie sadzonkę. Warto śledzić takie akcje, ponieważ przy okazji często zbierane są inne rodzaje kłopotliwych odpadów. Zobaczcie artykuł o tegorocznej, wrocławskiej akcji: http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/juz-dis-akcja-drzewka-za-makulature-dla-zielonego-wroclawia,3364708,artgal,t,id,tm.html

„Sprzątanie świata” to akcja ekologiczna, w której biorą udział niemal wszystkie szkoły i przedszkola. Najmłodsi w te dni starają się uprzątnąć swoją najbliższą okolicę. Zerknijcie na oficjalną stronę akcji.  Znajdziecie tam wiele ciekawostek: http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/

„Listy dla Ziemi” to ogólnopolska akcja, w której bierze udział blisko 300 tys. Polaków. Polega ona na pisaniu przez młode osoby listów do dorosłych. Ma to na celu przekazanie cennej wiedzy o ekologii kolejnym uczestnikom projektu. Może i Wy napiszecie List dla Ziemi? http://listydlaziemi.pl/

Szukacie rozrywki na spokojne wieczory, która jednocześnie uczy? Zerknijcie na stronę EKOdzieciaki. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawostek dotyczących ekologii i wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Na stronie czekają na Was także kolorowanki, komiksy, rebusy i wiele innych. Swoją zakładkę znajdą również Wasi rodzice. Koniecznie musicie im to pokazać! http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o elektroodpadach wejdźcie na stronę kampanii „Elektroodpady: proste zasady”. Znajdziecie tu zakładki pełne przydatnej wiedzy oraz ciekawe konkursy. Dowiecie się więcej o rodzajach takich odpadów i miejscach, w których są zbierane. http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/index.php?polityka=1

Zmiany klimatyczne to obecnie bardzo poważny problem. Odrywające się i topniejące lodowce zwiększają poziom wód. Niewielkie wysepki mogą za kilkanaście lat zniknąć z map! Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, polecamy ciekawą stronę, dzięki której dowiecie się, jak nie podgrzewać atmosfery. http://www.klimat.edu.pl/

Program GLOBE to wyjątkowa inicjatywa, której głównym zadaniem jest poszerzanie wiedzy o świecie. Działają w niej m.in. naukowcy, nauczyciele i uczniowie. Prowadzą oni pomiary i obserwacje wokół swoich szkół czy miejsc zamieszkania, a następnie wysyłają je do centrali, gdzie są wykorzystywane przez naukowców. To świetny sposób na poznawanie świata w naukowy sposób. http://globe.gridw.pl/

Bardzo Zielone Szkoły to wyjątkowe wycieczki dla dzieci w każdym wieku! Zwiększają one stopień świadomości ekologicznej i rozbudzają dziecięcą ciekawość. Wycieczki dostosowane są do konkretnej grupy. Na stronie możecie znaleźć galerię zdjęć oraz rady dla rodziców. http://www.zieloneszkoly.pl/program/

Wiele razy wspominaliśmy o zbieraniu zakrętek z butelek na cele charytatywne. Oto fundacja, która właśnie tym się zajmuje. Za otrzymane ze sprzedaży zakrętek pieniądze zakupiony zostaje sprzęt do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pomagamy w ten sposób nie tylko przyrodzie, ale także dzieciom! http://www.zakretki.info/

Fundacja Nasza Ziemia zajmuje się szeroko rozumianą ochroną środowiska. W szczególności dba o gospodarkę odpadami, ochronę zasobów naturalnych i edukację ekologiczną. Na stronie znajdziecie wiele ciekawostek, specjalistycznych artykułów oraz konkursy z nagrodami. http://www.naszaziemia.pl/index.html

Sieciaki to portal internetowy dla dzieci, na którym znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji. Na stronie działa radio, TV, konkursy oraz najważniejsze: katalog bezpiecznych stron. W tym katalogu znajdzie filmy, muzykę gry, podstronę czasu wolnego, kultury i zwierząt. Ponadto istnieje podstrona „Razem z Rodzicami”, która zawiera zbiór stron, które przyniosą frajdę nie tylko dzieciom, ale i rodzicom! http://www.sieciaki.pl/

Ecoplace to strona tworzona z pasją. Jej twórcy chcą dbać o nasze środowisko i dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi. Każda opinia jest ważna, ponieważ wzbogaca i inspiruje innych. Potrzebujecie inspiracji do ekologicznego działania? Zajrzyjcie do nich! http://ecoplace.pl/

http://ziemianarozdrozu.pl/ - jeśli jesteście zainteresowani najnowszymi raportami dotyczącymi klimatu i zmian w przyrodzie koniecznie odwiedźcie tę stronę. W zakładce „Encyklopedia” znajdziecie wiele rzadko poruszanych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. 

Osobom, które są żywo zainteresowane zmianą klimatu i odnawialnymi źródłami energii polecimy dzisiaj tę stronę: http://www.biomasa.org/ Znajdziecie tam opis każdego źródła energii, koniecznie sprawdźcie zakładkę „Energia wnętrza Ziemi”.

Każdy, kto chce w łatwy i przyjemny sposób zdobyć nową wiedzę musi wejść tu- http://www.buliba.pl/gry/gry-ekologiczne.html  Dowiecie się czym jest łańcuch pokarmowy, sprawdzicie swoją wiedzę dotyczącą segregacji odpadów, a także stworzycie własny ogród.

http://dladzieci.pl - na tej stronie znajdziecie wiele zagadek, gier, a także komiksy i ciekawostki. Strona idealnie sprawdzi się w przypadku młodszych dzieci. Niech one także dowiedzą się czegoś o naszym środowisku!

 

 

ODPADY W LICZBACH

1 milion litrów wody może zostać zanieczyszczony przez 1 litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki

3 tysiące ton farmaceutyków wyrzucają do śmieci Polacy w ciągu roku

5 tygodni rozkłada się ogryzek

3 m-ce  - to czas rozkładu chusteczki papierowej

3 - 5 m-cy rozkłada się w mokrej ziemi bilet tramwajowy bądź kartka papieru a5

6 m-cy rozkłada się skórka owocu

od 3 do 14 m-cy wynosi czas rozkładu sznurka

17drzew – tyle ich potrzeba do produkcji 1 tony papieru

1-10 lat – tyle może się rozkładać niedopałek papierosa

1 rok – tyle rozkłada się gazeta

3,5mln ton odpadów opakowaniowych powstaje co roku w Polsce

5 lat trwa rozkład gumy do żucia

7 miliardów toreb jednorazowych zużywają Polacy każdego roku

10 lat – to czas rozkładu puszki konserwowej

20 lat rozkłada się drewniane krzesło

35 butelek plastikowych potrzeba do wyprodukowania bluzy z polaru

67 puszek 0,33l sprzedając w skupie można otrzymać około 3-4 zł

50 lat – tyle czasu potrzebuje na swój rozkład skórzany materiał

Około 50 kg papieru zużywa przeciętny człowiek w ciągu roku

87% odpadów w Polsce składowanych jest na wysypiskach. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi zaledwie 47 proc.

100 lat – tyle rozkłada się jednorazowa zapalniczka

150 lat  rozkłada się puszka!

100% produktów z aluminium nadaje się do ponownego przetworzenia

125 centymetrowy stos gazet poddany recyclingowi pozwoli na ocalenie 6 metrowej sosny

300 lat rozkłada się pielucha jednorazowa

300 lat – to czas rozkładu woreczka z tworzywa sztucznego

320 kg odpadów wytwarza Polak w ciągu roku

500 lat rozkłada się styropianowa tacka na jedzenie

800 - tyle wynosi liczba licencjonowanych składowisk odpadów komunalnych zarejestrowanych jest w Polsce. Składowisko to najgorsza forma utylizacji odpadów komunalnych.

 

Źródła: opracowanie własne; uśrednione dane na podstawie różnych źródeł w tym: plasticseurope.plzzosierzno.pldes.nh.govindiannet.eu.

 

CO MOŻNA ZROBIĆ Z...? INSPIRACJE Z ODZYSKU

Inspiracje z odzysku - ozdoby świąteczne

Dzisiaj prezentujemy wyjątkowy cykl z odzysku - wydanie świąteczne. Poniżej znajdziecie wiele ciekawych ozdób, które sprawią, że wasz dom będzie wyglądał naprawdę świątecznie. Co więcej, wszystkie możecie wykonać samodzielnie! To idealny pomysł na spędzenie zimowego popołudnia. Możecie przygotować wieniec na drzwi, świąteczne zawieszki, szyszkową choinkę, a nawet ozdoby na choinkę z masy sodowej! Bawcie się dobrze!

      

  

 

Inspiracje z odzysku - płyty winylowe

W dzisiejszej odsłonie cyklu z odzysku sięgamy do minionej epoki. Naszym inspirującym materiałem będą płyty winylowe. Niewiele osób używa ich dziś do odtwarzania muzyki. Znacznie częściej kurzą się po kątach, a przecież możemy z nich wyczarować prawdziwe cuda - od podstawek na ciastka, po stoliki, stołki, aż po zegary i kolczyki! Każdy znajdzie ciekawą opcję idealną dla siebie. Do dzieła!

        

 

Inspiracje z odzysku - stoły

Dzisiaj mamy dla Was bardzo przydatną w każdym domu rzecz - stół! Możemy oczywiście udać się do sklepu po nowy, ale po co, skoro możemy go zrobić sami! Będzie to nie tylko domowy powód do dumy, ale także oszczędność pieniędzy! Zobaczcie nasze propozycje i inspirujcie się. 

              

 

Inspiracje z odzysku - puszki 

Na pewno macie w domu wiele puszek po konserwach, farbach lub napojach. Dzisiaj mamy dla Was kilka pomysłów na ponowne wykorzystanie takich odpadów. Z ich pomocą możecie wykonać pojemniki na kredki lub długopisy, kolorowe doniczki, a nawet lampę! Propozycji mamy oczywiście o wiele więcej! Wystarczą puszki, farby i jakiś nożyk. Do dzieła!

                

 

Inspiracje z odzysku - szklane inspiracje

W naszych domach bardzo często zostają szklane butelki po napojach czy sokach. Należy wyrzucać je oczywiście do specjalnie oznaczonych pojemników na szkło bezbarwne lub kolorowe. Można je także kreatywnie wykorzystać w domu! Świetnie sprawdzą się w roli abażurów, wazonów, a nawet oryginalnych szklanek. Możecie spróbować zrobić to w domu, ale tylko pod opieką dorosłych.

Inspiracje z odzysku - biżuteria

Tym razem mamy coś ciekawego dla wszystkich kobiet – eko biżuterię! Możemy do jej stworzenia wykorzystać dosłownie wszystko. Najlepiej sprawdzają się kapsle, guziki, korki do wina, a także papierowe i drewniane elementy przygotowane własnoręcznie. Musicie tego spróbować! Idealne na wakacje!

          

Inspiracje z odzysku - europalety

Czy wiecie czym są europalety? Są to drewniane platformy, na których przenoszone i składowane są towary. Są wyrzucane, gdy nie są już potrzebne. Okazuje się, że z takiego tworzywa z łatwością można wykonać zaskakująco piękne i praktyczne meble. Zobaczcie sami! Jeśli Wasi rodzice chcą robić w domu remont, możecie podsunąć im tę tanią i ekologiczną propozycję. 

             

Inspiracje z życia wzięte – pudełka po jajkach

Mamy dla was kolejną porcję ciekawych inspiracji, które możecie wykonać w domu z pomocą swoich rodziców. Pamiętajcie, aby przy tego typu zabawach uważać na palce - szczególnie, gdy używacie nożyczek. Pokażemy Wam dzisiaj, jak wykorzystać pudełka, które zostały po jajkach. Będą to przede wszystkim ozdoby i figurki, które możecie wykorzystać przy wspólnej zabawie. Zaczynamy! 

       

 

Butelkowe inspiracje 

Dzisiaj kolejna porcja inspiracji z odzysku. Tym razem pokażemy wam kilka rozwiązań, w których wykorzystano plastikowe butelki. W każdym domu uzbiera się z pewnością pokaźna liczba tego rodzaju odpadów. Spróbujmy je więc wykorzystać praktycznie. Możecie z łatwością wykonać z nich małe doniczki, stojak na biżuterię, karmnik, wazon czy pojemnik na kredki, który przyda się na każdym biurku. Do dzieła!

Galeria inspiracji

      

 

Żarówkowe inspiracje 

Zastanawialiście się kiedyś do czego mogą Wam posłużyć stare żarówki? Jeśli nie - pokażemy Wam kilka fantastycznych rozwiązań, które nie tylko będę ekologiczne, ale w ciekawy sposób urozmaicą Waszą przestrzeń. Kolczyki, świecznik, lampki, dekoracje do dziecięcego pokoju, wazony, akwarium dla rybek, pojemniki na przyprawy czy słoiczek na smakołyki – możliwości są nieograniczone! Zobaczcie sami! Pamiętajcie tylko, że takie inspiracje możecie wykonywać wyłącznie pod okiem dorosłych! To ważne ze względu na wasze bezpieczeństwo!

Galeria inspiracji

       

Papierowa wiklina

Wiklinowe koszyki, wachlarze, osłonki na doniczki, podstawki pod kubki, a nawet biżuteria! Takie cuda możemy zrobić z gazetowej wikliny! Wystarczy odrobina chęci i czasu! Podstawą tego rękodzieła są oczywiście skręcone rurki gazety. Pod ręką musicie mieć zatem gazety, drewniany patyczek, nożyczki i klej. Podobno najlepsze są gazetki ofertowe z różnych hipermarketów – nie wyrzucajcie ich zatem do kosza, tylko wykorzystajcie w swoich domach i zaskoczcie bliskich swoimi umiejętnościami.

 

Zobaczcie naszą galerię i zainspirujcie się przedmiotami stworzonymi z papieru! Zobaczcie też filmik: jak skręcać rurki do wikliny!

 

Galeria Inspiracji

 

    

 

 

 

 

 

Filmik

https://www.youtube.com/watch?v=eY3OejwXrFo

 

 

Partnerzy

POiS Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu DAWG Sulików Ziębice Sobótka Mietków Zgorzelec Przemków Polanica Zdrój SIECHNICE-herb.gif Bystrzyca-herb.jpg
Facebook - kliknij, aby otworzyć i zamknąć